Tuesday, November 20, 2012

دانشمندان معتقدند که تعداد زیادی جهان دیگر به موازات جهان ما وجود دارد!!

در حال حاضر دانشمندان بر این باورند که امکان وجود دنیاهای موازی وجود دارد . در حقیقت احتمال دارد تعداد بیشماری از جهانهای موازی وجود داشته باشند و ما تنها در یکی از آنها قرار داریم. این جهانهای موازی حاوی بعد ، زمان و اشکال عجیبی از موجودات می باشند.
ممکن است شما با اندکی تغییر فرم در تعدادی از این جهانها زندگی کنید.حیرت آورتر این که دانشمندان معتقدند که جهانهای موازی در فاصله ای کمتر از یک میلی متری ما وجود دارند.
نویسندگان داستانهای خیالی عاشق این بودند که نشان دهند وجود جهانهای دیگر امکانپذیر است. اینکه مثلا الویس پریسلی هنوز زنده است و یا اینکه امپراتوری بریتانیا همچنان در حال قدرت گرفتن (در جهانهای دیگر) است.
در ابتدا دانشمندان متعصب تمام این تصورات را مضحک می دانستند اما گویی دیگر این تصورات آنقدر ها هم مضحک نیستند.
جهانهای موازی وجود دارند و بسیار عجیبتر از داستانهای تخیلی است که توسط نویسندگان این داستانها تصور می شود.
تئوریهای ابر ریسمان ، چندین بُعدی ، و ماده تاریک باعث شد تا فیزیکدانان دریابند که دنیای سه بعدی برای تشریح جهان کافی نیست. در حقیقت یازده بُعد وجود دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که جهان ما تنها حبابی میان بی نهایت حبابهای دیگر است که در خلال یازده بعد می لغزند.
حال تصور کنید اگر دو جهان با یکدیگر برخورد کنندچه اتفاقی خواهد افتاد؟
نیل تورک از کمبریج، برت اورات از دانشگاه پنسیلوانیا و پال اشتاین هاردت از پرینستون باور دارند که چنین اتفاقی قبلا افتاده است ، و نتیجه چه بوده؟ یک بیگ بنگ براستی عظیم و تولد جهانی نو ! یعنی جهان ما.
البته این داستان غیرعادی درباره پیدایش جهان ما می تواند به هشداری اشاره کند. اگر یک برخورد منجر به پیدایش جهان ما شده باشد ، آیا امکان وقوع دوباره آن وجود دارد؟
هر چیزی در این گیتی چندین بُعدی امکانپذیر است.
بی .بی.سی
http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2001/paralleluni.shtml

No comments:

Post a Comment